[:ct] 

 

Amb aquest projecte volem aprofundir en marc didàctic – metodològic de la Guia d’orientacions pedagògiques Competències i EpD, mitjançant la concreció d’una sèrie de tècniques didàctiques que facilitin la incorporació dels continguts d’aprenentatge de l’EpD per a la Justícia Global a les etapes de primària i secundària.

Es tracta d’impulsar un procés de reflexió i anàlisi per identificar les metodologies i tècniques didàctiques que ajudin a promoure les competències d\’apoderament ciutadà com a part del desenvolupament curricular bàsic de l\’alumnat.

Es durà a terme un treball de recerca i sistematització de tècniques didàctiques que contribueixin a impulsar pràctiques d’EpD amb enfocament crític i transformador a l’àmbit formal, fent especial èmfasi en aquelles que fomenten la participació, la diversitat de formes d\’aprenentatge, la interacció social i cooperativa i l’acció per a la transformació social.

Les propostes metodològiques resultants es vincularan als continguts d’aprenentatge de la Guia Competències i EpD i al currículum oficial, i es difondran en fòrums i espais on protagonistes i col·lectius responsables tinguin accés, per a la seva valoració i posada en pràctica. També es farà un acompanyament al professorat participant en el procés d’aplicació pilot, valoració i millora del mapa d’estratègies i tècniques didàctiques elaborat.

Es durà a terme un seminari per presentar algunes de les tècniques didàctiques identificades, i reflexionar sobre la seva aplicació a l’àmbit escolar.

En termes generals, les estratègies i tècniques didàctiques a analitzar procediran d\’àmbits socials tradicionalment no vinculats a la didàctica escolar: activisme, moviments emancipadors del \”sud\”, lluites socials i de defensa de drets humans emergents, feminismes…

En tot moment es partirà de tres premisses bàsiques a l’hora de convocar el seminari i la reunió de valoració:

  • Claredat respecte al que es pretén
  • Mitjans, recursos i habilitats per facilitar la reflexió i identificar la transformació
  • Valoració crítica i coherència per vincular els canvis proposats, i una diferència substancial en la didàctica (de l\’aula, del centre i/o d\’accions en l\’entorn).

 

 

[:]