[:ct]Tornem a engegar motors amb el segon any del projecte #Avaluar per transformar el món. Després d’haver dinamitzat, de gener a maig passat del curs passat, la formació Avaluar per transformar el món. Reflexions i eines per a valorar el canvi d’actituds i de l’entorn, ara posem en marxa el Grup de Treball Avaluar per Transformar, amb l\’objectiu d\’avançar en l\’elaboració de criteris i instruments per avaluar la transformació.

Amb el projecte #Avaluar per transformar el món, volem incidir en una forma d’avaluar que permeti valorar tant el canvi d’actituds com la transformació (de les relacions educatives, de l’estructura – institució escolar – i de l’entorn). En aquesta entrada us volem presentar els fonaments en els quals ens basem. A partir d’aquí, i al llarg de les properes setmanes, anirem compartint instruments d’avaluació elaborats per diferents col·lectius que promouen la justícia global en l’àmbit de l’educació formal.

El punt de partida des del qual ens posicionem és que l’avaluació ha de ser, en primer lloc, educativa, i fer que sigui una forma més de que l’alumnat interioritzi els aprenentatges, en la línia del que ha difós tan bé la Neus Sanmartí (2010). D’acord amb els plantejaments de l’avaluació educativa, el procés educatiu ha de poder valorar fins a quin punt s’han assolit determinats objectius formatius.

Entenent que el plantejament per competències implica que els aprenentatges s’han de poder aplicar a l’aula però també en altres contextos, és important incorporar el concepte de transferència: fins a quin punt l’alumnat és capaç d’aplicar en un altre context (transferir) els aprenentatges que ha fet a l’aula?

Però en un context d’educació per a la justícia global, on  també es persegueixen  uns objectius d’evolució cap a un món més just i amb menys discriminacions i violència,  l’avaluació s’ha de plantejar, en segon lloc, l’impacte que té l’aplicació d’aquestes competències fora de l’aula. Aquests impactes o transformacions poden plasmar-se en les relacions fora de l’aula o del centre, en les relacions intra-familiars o altres grups als quals pertanyi l’alumnat, en l’organització del centre escolar, en el consum del centre escolar i de les famílies, en les sinèrgies que s’estableixen amb altres actors de la comunitat propera, o altres iniciatives socials o fins i tot globals.

Aquest model basat en els aprenentatges, la transferència i la transformació i conceptualitzat per l’autor belga Gérard (2003), s’aplica molt bé als plantejaments de l’educació per a la justícia global.

Dit això, com portar a la pràctica aquest model? Com plasmar aquest plantejament als diferents instruments d’avaluació? Donat que l’educació per la justícia global té una vocació transformadora, és important que definim, en un programa formatiu, quins són els canvis que volem assolir. Aquests canvis que volem assolir en les competències dels educands poden ser de coneixements (nous conceptes, dades sobre una vulneració de drets humans en concret, arguments i dades per desmuntar rumors racistes, i un llarg etc.) o d’habilitats (com escoltar activament, com participar de forma horitzontal i no jeràrquica, etc.), però sobretot d’actitud (consumir local de temporada i sense residus, implicar-se en iniciatives socials del barri, etc.).

Una vegada haguem definit els canvis en els coneixements, habilitats i actituds de l’alumnat, ja serà més fàcil plasmar-ho en eines concretes o instruments concrets d’avaluació. Us convidem a seguir pendents d’aquest bloc per a conèixer alguns exemples d’instruments per a una avaluació transformadora.

Bibliografia

Gérard, François-Marie (2003) «L’évaluation de l’efficacité d’une formation». Gestion 2000, Vol. 20, n°3, pp. 13-33. http://www.fmgerard.be/textes/Outil.pdf

Massip, Flores, Egea i Barbeito (2018) Competències per transformar el món. Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l\’escola. Barcelona: Graó Educació. https://cat.grao.com/ca/producte/competencies-per-transformar-el-mon-gc197

Sanmartí, Neus (2010) Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf[:es]Volvemos a calentar motores con el segundo año del proyecto #Avaluar para transformar el mundo, después de haber dinamizado, de enero a mayo del curso pasado, la formación Evaluar para transformar el mundo. Reflexiones y herramientas para valorar el cambio de actitudes y del entorno.

Con el proyecto #Avaluar para transformar el mundo, queremos incidir en una forma de evaluar que permita valorar tanto el cambio de actitudes como la transformación (de las relaciones educativas, de la estructura – institución escolar – y del entorno). En esta entrada os queremos presentar los fundamentos en los que nos basamos. A partir de aquí, y a lo largo de las próximas semanas, iremos compartiendo instrumentos de evaluación elaborados por diferentes colectivos que promueven la justicia global en el ámbito de la educación formal.

El punto de partida desde el que nos posicionamos es que la evaluación debe ser, en primer lugar, educativa, y hacer que sea una forma más de que el alumnado interiorice los aprendizajes, en la línea de lo que ha difundido tan bien la Neus Sanmartí (2010). De acuerdo con los planteamientos de la evaluación educativa, el proceso educativo debe poder valorar hasta qué punto se han alcanzado determinados objetivos formativos.

Entendiendo que el planteamiento por competencias implica que los aprendizajes se deben poder aplicar en el aula pero también en otros contextos, es importante incorporar el concepto de transferencia: hasta qué punto el alumnado es capaz de aplicar en otro contexto (transferir) los aprendizajes que ha adquiridoen el aula?

Pero en un contexto de educación para la justicia global, donde se  persiguen unos objetivos de evolución hacia un mundo más justo y con menos discriminaciones y violencia, la evaluación debe plantearse, en segundo lugar, el impacto que tiene en el entorno la aplicación de estas competencias fuera del aula. Estos impactos o transformaciones pueden plasmarse en las relaciones fuera del aula o del centro, en las relaciones intra-familiares u otros grupos a los que pertenezca el alumnado, en la organización del centro escolar, en el consumo del centro escolar y de las familias, en las sinergias que se establecen con otros actores de la comunidad cercana u otras iniciativas sociales o incluso globales.

Este modelo basado en los aprendizajes, la transferencia y la transformación y conceptualizado por el autor belga Gérard (2003), se aplica muy bien a los planteamientos de la educación para la justicia global.

 

Dicho esto ¿cómo llevar a la práctica este modelo? ¿Cómo plasmar este planteamiento a los diferentes instrumentos de evaluación? Dado que la educación para la justicia global tiene una vocación transformadora, es importante que definamos, en un programa formativo, cuáles son los cambios que queremos alcanzar. Estos cambios esperados en las competencias de los educandos pueden ser de conocimientos (nuevos conceptos, datos sobre una vulneración de derechos humanos en concreto, argumentos y datos para desmontar rumores racistas, y un largo etc.) o de habilidades (como escuchar activamente, como participar de forma horizontal y no jerárquica, etc.), pero sobre todo de actitud (consumir local de temporada y sin residuos, implicarse en iniciativas sociales del barrio, etc.).

Una vez hayamos definido los cambios en los conocimientos, habilidades y, sobre todo, actitudes del alumnado, ya será más fácil plasmarlo en herramientas concretas o instrumentos concretos de evaluación. Os invitamos a seguir pendientes de este blog para conocer algunos ejemplos de instrumentos para una evaluación transformadora.

Bibliografía

Gérard, François-Marie (2003) «L’évaluation de l’efficacité d’une formation». Gestion 2000, Vol. 20, n°3, pp. 13-33. http://www.fmgerard.be/textes/Outil.pdf

Massip, Flores, Egea i Barbeito (2018) Competències per transformar el món. Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l\’escola. Barcelona: Graó Educació. https://cat.grao.com/ca/producte/competencies-per-transformar-el-mon-gc197

Sanmartí, Neus (2010) Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf[:]