[:ct]Aquest instrument ha estat el concebut per l’equip del CRAC (Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz)

Descripció

L’instrument, que es pot trobar a la web La vida en el centro, i que permet avaluar la participació als centres escolars, es proposa dos objectius:

 • Conscienciar de la importància d’educar a les escoles, instituts, centres de FP, escoles artístiques i universitats en un model democràtic i participatiu.
 • Fomentar la participació entre el col·lectiu jove i adolescent.

Té forma de test, estructurat en 5 grans temes: Contextos i possibilitats de participació estudiantil; Característiques de la participació estudiantil; Recolzament del centro educatiu i/o d’altres entitats o organitzacions; Experiència de la/les persona/nes o agent(s) dinamitzador(s) de la campanya.

Com s’ha elaborat?

L’equip del CRAC va elaborar una proposta inicial, que ha estat contrastada amb entitats juvenils, en el marc del Consejo de la Juventud de España, per a revisar-la i enriquir-la. Actualment s’estan aplicant projectes pilot a diferents centres que estan aplicant l’eina d’avaluació i passes posteriors (sensibilització, acció, organització)

En quins casos/escenaris és pertinent utilitzar-la

QUAN: El test està previst per a fer un diagnòstic inicial, per aplicar-lo abans d’iniciar una intervenció en un centre.

QUI: L’avaluació amb aquest test no ha de ser externa, sinó col·lectiva, per a que les persones que hi participen facin seu el procés i comprenguin els criteris a avaluar.

L’instrument està adreçat a professorat i equips directius de primària (a partir de 5è i 6è), secundària, batxillerat, FP i ensenyaments artístics; persones dinamitzadores d’entitats juvenils relacionades amb centres educatius, d’entitats estudiantils; membres d’AFAs; personal tècnic de joventut i personal tècnic d’administracions i entitats del Tercer Sector relacionades amb infància i joventut.

COM: Entrant en la web de La vida en el Centro, s’ha d’escollir el nivell educatiu, i respondre al qüestionari. Un cop s’hagi respost i s’hagin sumat els punts, la web La vida en el centro ofereix un itinerari per a l’acció, començant per la sensibilització (si cal aconseguir suports d’altres actors), l’acció (l’elaboració d’un projecte) i l’organització (la posada en pràctica del projecte).

Instrument d’avaluació

 1. CONTEXTOS I POSSIBILITATS DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

Valorem el protagonisme i l’experiència de participació de l’estudiant a l’aula, en el centre educatiu i en la relació del mateix amb altres agents educatius i comunitaris de l’entorn. Com més amplia sigui la participació de l’alumnat en tots els contextos, molt millor! Si pel contrari, les i els alumnes estan lluny se participar, ja sabem que ens toca l’aventura de traçar les primeres línies en el mapa, ¡ànims!

 • Respecto als espais de participació estudiantil en el centre. Pensa en els diferents espais que té realment l’alumnat per a participar de la presa de decisions en el centre.

A l’aula

a) L’alumnat no participa a cap de les decisions rellevants de l’aula.

b) L’alumnat participa en algunes decisions de l’aula (temàtica sobre la que treballar i/o temps i/o organització de l’espai, etc.) i desenvolupen alguna assemblea durant el curs.

c) L’alumnat participa en la majoria de les decisions de l’aula (temàtica sobre la que treballar, temps, organització de l’espai, etc.), desenvolupen assemblees de manera periòdica i les decisions són vinculants.

En el centre educatiu

a) No participen en el consell escolar o organismes similars (delegació, junta de facultat, etc.).

b) Participen en el consell escolar o organismes similars però només a títol informatiu i no és vinculant.

c) Participen en el consell escolar o organismes similars on es té en compte la veu de l’alumnat per a prendre decisions.

En la comunitat

a) No existeix cap vinculació entre l’alumnat i altres organitzacions socials impulsada pel centre o per delegacions o associacions d’estudiants.

b) Existeix alguna relació amb altres organitzacions socials però és merament informativa i/o no vinculant.

c) L’alumnat es relaciona amb altres organitzacions socials i participen de la presa de decisions.

Majoria de A=1 punt. Majoria de B=3 punts. Majoria de C=5 punts. Una de cada: 3 punts.

1.2.Experiencias prèvies de l’alumnat en participació

a) No s’ha desenvolupat cap experiència de participació ni en el grup-classe, ni en el centre, ni en l’organització d’estudiants.

b) El grup-classe si ha desenvolupat experiències participatives prèvies, però no el centro completo, ni la organització d’estudiants o viceversa.

c) Tant el grup com el centre i l’organització d’estudiants tenen experiència en processos participatius previs.

A= 1 punts; B= 3 punts; C=5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els apartats 1.1 i 1.2 calculem la mitjana de la dimensió 1. Contexts i possibilitats de participació estudiantil.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

Ens parem a valorar, a grans trets, quina és la qualitat i rellevància de la participació que protagonitza l’alumnat del centre en el que volem desenvolupar la iniciativa.

¡ATENCIÓ! Si la puntuació mitjana que hem obtingut en la dimensió primera ha estat de 1, ens puntuem també amb 1 punt en aquesta segona dimensió i passem a la dimensió següent. Si la mitjana ha estat superior a 1,5, contestem a les preguntes que venen a continuació:

2.1. En general, ¿Existeixen en els òrgans de participació on intervé l’alumnat un procés de presa de decisions?

a) No, només s’aporta informació.

b) Si, es donen principalment informació i decisió.

c) Si, es donen principalment informació, deliberació, decisió i actuació.

d) Si, es donen principalment informació, deliberació, decisió, actuació i avaluació.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts, D= 5 punts.

2.2. En general, ¿Quina és la capacitat d’influència de l’estudiantat en els continguts (sobre què) del procés participatiu?

a) Cap.

b) Poca.

c) Bastant.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

2.3. En general, la veu i la presa de decisions de l’alumnat en els òrgans de participació:

a) És a títol informatiu i té valor simbòlic però no és vinculant.

b) És vinculant.

c) És vinculant, es fa seguiment i avaluació dels acords.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

2.4. Pel que fa a la comunicació i seguiment dels acords presos amb la participació de l’alumnat, en general:

a) No es recullen per escrit.

b) Es recullen per escrit però no es fa públic.

c) Es recullen per escrit i es fa públic a la comunitat educativa.

d) Es recullen per escrit, es fa públic i es creen mecanismes de seguiment i/o avaluació.

A= 1 punt, B= 1 punts, C= 3 punts, D= 5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 calculem la mitjana de la dimensió 2. característiques de la participació estudiantil.

 1. RECOLZAMENTS DEL CENTRE EDUCATIU I/O D’ALTRES ENTITATS O ORGANITZACIONS

Si les dimensions anteriors ens han permès reflexionar sobre el punt de partida en el que es troba la participació de l’alumnat del centre, ara observarem els recolzaments amb els que comptem per a desenvolupar l’experiència.

3.1. Recolzament del centre educatiu per a desenvolupar la iniciativa

a) Recolzament només d’algun(s) professor/a i/o professors/res.

b) Recolzament d’algun(s) professor/a i/o professors/res i tambén de mares i/o pares de l’AFA.

c) Recolzament de l’equip directiu i d’algunes professores i professors.

d) Recolzament de l’equip directiu, d’algunes professores i professors i de mares i pares de l’AFA.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 3 punts, D=5 punts.

3.2. Recolzament d’entitats públiques o privades (Consells Locals de Juventut, Ajuntament, Associacions, Xarxes….)

a) Cap recolzament.

b) Recolzament per a presentar la iniciativa.

c) Recolzament material i/o econòmic exclusivament.

d) Recolzament per a presentar la iniciativa i, a més, recolzament material i/o econòmic.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 3 punts, D= 5 punts

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 3.1 y 3.2 calculem la mitjana de la dimensió 3. Recolzament del Centre educatiu i/o d’altres entitats o organitzacions.

 1. EXPERIÈNCIA DE LA/LES PERSONA/ES O AGENT DINAMITZADOR DE LA CAMPANYA

Per a respondre, recordem que la iniciativa que proposem per a dinamitzar està travessada per una forma concreta d’entendre la participació en la que a través del feminisme i la sostenibilitat forta, posem la vida en el centre.

 1. 1. Experiència prèvia en la dinamització de processos participatius. Capacitats pròpies.

a) No he/hem dinamitzat prèviament cap procés participatiu.

b) He/hem dinamitzat algun procés utilitzant metodologies participatives però no ha comportat prendre part en la presa de decisions.

c) He/hem dinamitzat processos utilitzant metodologies participatives que han comportat prendre part en la presa de decisions.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts

Mitjana de la dimensió 4. experiència de la/les persona/es o agents dinamitzadors de la campanya.

 1. RECURSOS PARA PONER EN MARCHA LA EXPERIENCIA

Per últim, vegem els recursos interns amb els que comptem, així com els que tenen el propi centre.

 • Recursos interns

¿De quant de temps disposo/disposem?

a) Disposo/disposem de poques sessions concentrades en un trimestre.

b) Disposo/disposem de sessions periòdiques al llarg d’un curs escolar sencer.

c) Hi ha intenció i possibilitats de que es continuï en els propers anys.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

¿Quins són els recursos propis dels que disposi/disposem?

a) No compto/comptem amb suficients recursos humans ni materials.

b) Compto/Comptem amb suficients recursos humans, però no materials (atenent a criteris de sostenibilitat), o viceversa.

c) Compto/Comptem amb suficients recursos humans i materials per al desenvolupament de l’experiència.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

 • Recursos del centre. En general, ¿Quins recursos materials i/o econòmics es dediquen a la participació de l’alumnat?

a) No hi ha dotació material i/o econòmica per a generar processos participatius.

b) Hi ha alguna dotació material i/o econòmica per a generar processos participatius.

c) Hi ha suficient dotació material i econòmica per a generar processos participatius.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 5.1iy 5.2 calculem la mitjana de la dimensió 5. Recursos per a posar en marxa l’experiència.

Més recursos

[:es]Este instrumento ha sido concebido por el equipo del CRAC (Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz)

Descripción

El instrumento, disponible en la web La vida en el centro, y que permite evaluar la participación en los centros escolares, se propone dos objetivos:

 • Concienciar de la importancia de educar en las escuelas, institutos, centros de FP, escuelas artísticas y universidades en un modelo democrático y participativo.
 • Fomentar la participación entre el colectivo joven y adolescente.

Tiene forma de test, estructurado en 5 grandes temas: Contextos y posibilidades de participación estudiantil; Características de la participación estudiantil; Apoyo del centro educativo y / o de otras entidades u organizaciones; Experiencia de la(s) persona (s) o agente(s) dinamizador(es/as) de la campaña.

Como se ha elaborado?

El equipo del CRAC elaboró ​​una propuesta inicial, que ha sido contrastada con entidades juveniles en el marco del Consejo de la Juventud de España, para revisarla y enriquecerla. Actualmente se están aplicando proyectos piloto en diferentes centros que están aplicando la herramienta de evaluación y pasos posteriores (sensibilización, acción, organización).

En qué escenarios es pertinente utilizarlo

CUÁNDO: El test está previsto para realizar un diagnóstico inicial, para aplicarlo antes de iniciar una intervención en un centro.

QUIÉN: La evaluación con este test no debe ser externa, sino colectiva, para que las personas que participan hagan suyo el proceso y comprendan los criterios a evaluar.

El instrumento está dirigido a profesorado y equipos directivos de primaria (a partir de 5º y 6º), secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas artísticas; personas dinamizadoras de entidades juveniles relacionadas con centros educativos, de entidades estudiantiles; miembros de AFAs; personal técnico de juventud y personal técnico de administraciones y entidades del Tercer Sector relacionadas con infancia y juventud.

CÓMO: Entrando en la web de La vida en el Centro, se debe escoger el nivel educativo, y responder el cuestionario. Una vez se haya respondido y se hayan sumado los puntos, la web propone un itinerario para la acción, empezando por la sensibilización (si es necesario conseguir apoyos de otros actores), la acción (l elaboración de un proyecto) y la organización (la puesta en práctica del proyecto).

Instrumento de evaluación

 1. CONTEXTOS Y POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Valoramos el protagonismo y la experiencia de participación del estudiantado en el aula, en el centro educativo y en la relación del mismo con otros agentes educativos y comunitarios del entorno. Cuanto mayor es la participación del alumnado en todos los contextos mejor que mejor! Si por el contrario, las y los alumnos se encuentran lejos de ello, ya sabemos que nos toca la aventura de trazar las primeras líneas en el mapa, ¡Ánimo!

 • Respecto a los espacios de participación estudiantil en el centro. Piensa en los diferentes espacios que tiene realmente el alumnado para participar de la toma de decisiones en el centro.

En el aula

a) El alumnado no participa en ninguna de las decisiones relevantes del aula.

b) El alumnado participa en algunas decisiones del aula (temática sobre la que trabajar y/o tiempos y/o organización del espacio, etc.) y desarrollan alguna asamblea durante el curso.

c) El alumnado participa en la mayoría de las decisiones del aula (temática sobre la que trabajar, tiempos, organización del espacio, etc.), desarrollan asambleas de manera periódica y las decisiones son vinculantes.

En el centro educativo

a) No participan en el consejo escolar u organismos similares (delegación, junta de facultad, etc.).

b) Participan en el consejo escolar u organismos similares pero solo a título informativo y no es vinculante.

c) Participan en el consejo escolar u organismos similares donde se tiene en cuenta la voz del alumnado para tomar decisiones.

En la comunidad

a) No existe ninguna vinculación entre el alumnado y otras organizaciones sociales impulsada por el centro o por delegaciones o asociaciones estudiantiles.

b) Existe alguna relación con otras organizaciones sociales pero es meramente informativa y/o no vinculante.

c) El alumnado se relaciona con otras organizaciones sociales y participan de la toma de decisiones.

Mayoría de A=1 punto. Mayoría de B=3 puntos. Mayoría de C=5 puntos. Una de cada: 3 puntos.

1.2.Experiencias previas del alumnado en participación

a) No se ha desarrollado ninguna experiencia de participación ni en el grupo-aula, ni en el centro, ni en la organización estudiantil.

b) El grupo aula si ha desarrollado experiencias participativas previas, aunque no el centro completo, ni la organización estudiantil o viceversa.

c) Tanto el grupo como el centro y la organización estudiantil tienen experiencia en procesos participativos previos.

A= 1 puntos B= 3 puntos. C=5 puntos.

Con la puntuación obtenida en los apartados 1.1 y 1.2 calculamos la media de la dimensión 1. Contextos y posibilidades de participación estudiantil.

 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Nos paramos a valorar, a grandes rasgos, cuál es la cualidad y relevancia de la participación que protagoniza el alumnado del centro en el que queremos desarrollar la iniciativa.

¡ATENCIÓN! Si la puntuación media que hemos obtenido en la dimensión primera ha sido de 1, nos puntuamos también con 1 en esta segunda dimensión y pasamos a la dimensión siguiente. Si la media ha sido superior a 1,5 contestamos a las preguntas que vienen a continuación:

2.1. En general, ¿Existen en los órganos de participación donde intervienen el alumnado un proceso de toma de decisiones?

a) No, se da solamente información.

b) Si, se da principalmente información y decisión.

c) Si, se da principalmente información, deliberación, decisión y actuación.

d) Si, se da principalmente información, deliberación, decisión, actuación y evaluación.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos, D= 5 puntos.

2.2. En general, ¿Cuál es la capacidad de influencia del estudiantado en los contenidos (sobre qué) del proceso participativo?

a) Ninguna.

b) Alguna.

c) Bastante.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

2.3. En general, la voz y la toma de decisiones del alumnado en los órganos de participación:

a) Es a título informativo y tiene valor simbólico pero no es vinculante.

b) Es vinculante.

c) Es vinculante, se hace seguimiento y evaluación de los acuerdos.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

2.4. En cuanto a la comunicación y seguimiento de los acuerdos tomados con la participación del estudiantado, en general:

a) No se recogen por escrito.

b) Se recogen por escrito pero no se hace público.

c) Se recogen por escrito y se hace público a la comunidad educativa.

d) Se recogen por escrito, se hace público y se crean mecanismos de seguimiento y/o evaluación.

A= 1 punto, B= 1 puntos, C= 3 puntos, D= 5 puntos.

Con la puntuación obtenida en los subapartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 calculamos la media de la dimension 2. características de la participación estudiantil.

 1. APOYOS DEL CENTRO EDUCATIVO Y/O DE OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES

Si las dimensiones anteriores nos han permitido reflexionar sobre el punto de partida en el que se encuentra la participación del alumnado del centro, ahora vamos a observar los apoyos con los que contamos para desarrollar la experiencia.

3.1. Respaldo del centro educativo para desarrollar la iniciativa

a) Respaldo solamente de alguna(s) profesora(s) y/o profesor(es).

b) Respaldo de alguna(s) profesora(s) y/o profesor(es) y también de madres y/o padres del AMPA.

c) Respaldo del equipo directivo y de algunas profesoras y profesores.

d) Respaldo del equipo directivo, de algunas profesoras y profesores y de madres y padres del AMPA.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 3 puntos, D=5 puntos.

3.2. Apoyo de entidades públicas o privadas (Consejos Locales de Juventud, Ayuntamiento, Asociaciones, Redes….)

a) Ningún apoyo.

b) Respaldo para presentar la iniciativa.

c) Apoyo material y/o económico exclusivamente.

d) Respaldo para presentar la iniciativa y además, apoyo material y/o económico.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 3 puntos, D= 5 puntos.

Con la puntuación obtenida en los subapartados 3.1 y 3.2 calculamos la media de la dimension 3. Apoyos del Centro educativo y/o de otras entidades u organizaciones.

 1. EXPERIENCIA DE LA(S) PERSONA(S) O AGENTE DINAMIZADOR DE LA CAMPAÑA

Para responder, recordamos que la iniciativa que proponemos para dinamizar está atravesada por una forma concreta de entender la participación en la que a través del feminismo y la sostenibilidad fuerte, ponemos la vida en el centro.

 1. 1. Experiencia previa en la dinamización de procesos participativos. Capacidades propias.a) No he/hemos dinamizado previamente ningún proceso participativo.

b) He/hemos dinamizado algún proceso usando metodologías participativas pero no ha conllevado tomar parte en la toma de decisiones.

c) He/hemos dinamizado procesos usando metodologías participativas que han conllevado tomar parte en la toma de decisiones.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

Media de la dimensión 4. experiencia de la(s) persona(s) o agente doinamizador de la campaña.

 1. RECURSOS PARA PONER EN MARCHA LA EXPERIENCIA

Por último, veamos los recursos internos con los que contamos, así como los que tiene el propio centro.

 • Recursos internos

¿De qué tiempos dispongo/disponemos?

a) Dispongo/disponemos de pocas sesiones concentradas en un trimestre.

b) Dispongo/disponemos de sesiones periódicas a lo largo de un curso escolar entero. c) Hay intención y posibilidades de que se continúe en los años próximos.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

¿Cuáles son los recursos propios de los que dispongo/disponemos?

a) No cuento/contamos con suficientes recursos humanos ni materiales.

b) Cuento/Contamos con suficientes recursos humanos, aunque no materiales (atendiendo a criterios de sostenibilidad), o viceversa.

c) Cuento/Contamos con suficientes recursos humanos y materiales para el desarrollo de la experiencia.

A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

 • Recursos del centro. En general, ¿Qué recursos materiales y/o económicos se dedican a la participación del alumnado?

a) No hay dotación material y/o económica para generar procesos participativos.

b) Hay alguna dotación material y/o económica para generar procesos participativos.

c) Hay suficiente dotación material y económica para generar procesos participativos. A= 1 punto, B= 3 puntos, C= 5 puntos.

Con la puntuación obtenida en los subapartados 5.1 y 5.2 calculamos la media de la dimension 5. Recursos para poner en marcha la experiencia.

Más recursos

[:]