[:ct]

 

En una primera fase es va dur a terme un procés de formació i reflexió conjunta entre docents i persones d’entitats, en el marc del Seminari Avaluar per Transformar, sobre com dur a terme processos d’avaluació coherents amb els objectius de les accions d’EJG.

Aquest curs ens proposem avançar un pas més, per concretar criteris, eines i instruments útils per avaluar, més enllà de l’assoliment de continguts d’aprenentatge,  i de la capacitat de transferència d’aquests aprenentatges a diferents contextos, com els aprenentatges i les competències adquirides contribueixen a la transformació de les actituds personals, de les relacions educatives i dels propis contextos escolars i comunitaris.

Amb aquest finalitat, es constitueix un Grup de Treball, acreditat pel Departament d’Educació (30 hores: 15 conjuntes i 15 de treball autònom), que es convocarà un cop al mes, de febrer a maig de 2021, amb la finalitat de crear instruments per avaluar les transformacions que generen les accions d’EJG a nivell personal, relacional, en l’organització dels centres educatius i en la comunitat (famílies, entorn).

Objectius

1.Formar-nos en eines i elements per avaluar la transformació (personal, de l’aula, del centre, de l’entorn) generada per les accions d’educació per al desenvolupament i la justícia global

2.Elaborar i posar en pràctica instruments d’avaluació transformadora per a diferents espais: personal, relacional, centre i comunitat.

Metodologia

Les sessions consistiran en una càpsula formativa prèvia (30 minuts) sobre algun aspecte relatiu al procés d’avaluació del canvi:  com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats visuals, gràfics),  com fer anàlisi de les dades (objectivitzar aprenentatges, sistematitzar), com fer devolucions dels resultats, etc.

A continuació es crearan grups especialitzats en un dels àmbits  (individual, aula, centre, entorn), que treballaran en paral·lel per elaborar una proposta d’instrument adequat per avaluar el canvi en el nivell escollit.

 

Durada

15h de sessions conjuntes (online) i  15h de treball autònom

Dates i horari

2 febrer, 16 febrer, 16 març, 6 abril, 4 de maig i 18 maig

De 17 a 19,30h

 

Programa

2 de Febrer. Introducció a l’enfocament d’avaluació transformadora. Les finalitats de l’avaluació:  aprenentatge, transferència i transformació. Cécile Barbeito, Clara Massip, Mariano Flores

16 de Febrer.  Com integrar l\’avaluació dels aprenentatges a l\’enfocament d\’avaluació transformadora. Francesc Martin.

16 de Març.  Com recollir dades de forma innovadora i creativa (formats visuals, gràfics). Kas Sempere.

6 d’Abril. Com fer anàlisi de les dades, objectivitzar aprenentatges, avaluar a partir de la sistematització d’experiències. Rebeca Gregson

4 de Maig. El feedback, l\’element clau per afavorir l\’autoregulació. Marc Beltran

18 de Maig. Tancament, avaluació i continuïtat. Clara Massip, Mariano Flores

 

Organitzen:

 

 

Amb el suport de:

     

 

 [:es]

En una primera fase se llevó a cabo un proceso de formación y reflexión conjunta entre docentes y personas de entidades, en el marco del Seminario Evaluar para Transformar, sobre cómo llevar a cabo procesos de evaluación coherentes con los objetivos de las acciones de \’EJG.

Este curso nos proponemos avanzar un paso más, para concretar criterios, herramientas e instrumentos útiles para evaluar, más allá  de la consecución de contenidos de aprendizaje, y de la capacidad de transferencia de estos aprendizajes a diferentes contextos, como los aprendizajes y las competencias adquiridas contribuyen a la transformación de las actitudes personales, de las relaciones  educativas y de los propios contextos escolares y comunitarios.

Con este fin, se constituye un Grupo de Trabajo, acreditado por el Departamento de Educación (30 horas: 15 conjuntas y 15 de
trabajo autónomo), que se convocará una vez al mes, de febrero a mayo de 2021, con el fin de crear instrumentos para evaluar las
transformaciones que generan las acciones de EJG a nivel personal, relacional, en la organización de los centros educativos y en
la comunidad (familias, entorno).

Objetivos

1.Formarnos en herramientas y elementos para evaluar la transformación (personal, del aula, del centro, del entorno) generada por las acciones de educación para el desarrollo y la justicia global

2.Elaborar y poner en práctica instrumentos de evaluación transformadora para diferentes espacios: personal, relacional, centro y comunidad.

Metodología

Las sesiones consistirán en una cápsula formativa previa (30 minutos) sobre algún aspecto relativo al proceso de evaluación del cambio: como recoger datos de forma innovadora y creativa (formatos visuales, gráficos), cómo hacer análisis de los datos (objetivizar aprendizajes, sistematizar ), cómo hacer devoluciones de los resultados, etc.

A continuación se crearán grupos especializados en uno de los ámbitos (individual, aula, centro, entorno), que trabajarán en paralelo para elaborar una propuesta de instrumento adecuado para evaluar el cambio en el nivel escogido.

Inscripciones

Inscripciones Docentes

Inscripciones Personas de entidades y otras

 

Programa

2 de Febrero. Introducción al enfoque de evaluación transformadora. Las finalidades de la evaluación: aprendizaje, transferencia y transformación. Cécile Barbeito, Clara Massip, Mariano Flores

16 de Febrero. Cómo integrar la evaluación de los aprendizajes en el enfoque de evaluación transformadora. Francisco Martin.

16 de Marzo. Como recoger datos de forma innovadora y creativa (formatos visuales, gráficos). Kas Sempere.

6 de Abril. Cómo hacer análisis de los datos, objetivizar aprendizajes, evaluar a partir de la sistematización de experiencias. Rebeca Gregson, La Tregua, Arte y transformación social

4 de Mayo. El feedback, elemento clave para favorecer la autorregulación. Marc Beltran, Grupo Evaluar para Aprender – Rosa Sensat.

18 de Mayo. Cierre y evaluación

 

 

Organizan:

 

 

Con el apoyo de:

 

 [:]

One Comment

Leave A Comment

Your email address will not be published.