[:ct]Aquests indicadors per avaluar l\’impacte de l\’Educació per al Desenvolupament, l\’Educació per a la Participació, l\’Educació per a la Sostenibilitat i la Coeducació, son el resultat de la segona fase del projecte Participar para poner la Vida en el Centro, dissenyat i coordinat per Ecotono S. Coop. And de Interés Social  i subvencionat per la Agencia Andaluza de  Cooperación Internacional al Desarrollo.

L\’Octoputest proposa que cada organització realitzi un exercici de reflexió col.lectiva sobre les seves intervencions. Té el format d\’una matriu doble entrada, on avaluarem la presència de:

  • 8 criteris (files): Poder, Caràcter Universal, Les Cures, Interseccionalitat, Feminismes, Sostenibilitat Ecològica, Participació i Necessitats
  • 5 aspectes (columnes) diferents dels nostres projectes; diagnòstic, objectius, continguts, metodologies i impactes.

PDF Indicadors d\’avaluació Octoputest

PDF Explicació de com han estat elaborats i om aplicar-los

[:es]Estos indicadores para evaluar el impacto de la Educación para el Desarrollo, la Educación para la Participación, la  Educación para la Sostenibilidad y la Coeducación son el resultado de la segunda fase del proyecto Participar para poner la Vida en el Centro, diseñado y coordinado  por Ecotono S. Coop. And de Interés Social y subvencionado por la Agencia Andaluza de  Cooperación Internacional al Desarrollo.

El Octoputest propone que cada organización realice un ejercicio de reflexión colectiva sobre sus intervenciones. Tiene el formato de una matriz de doble entrada donde evaluaremos la presencia de:

  • 8 criterios (filas): Poder, Carácter Universal, Los Cuidados, Interseccionalidad, Feminismos, Sostenibilidad Ecológica, Participación y Necesidades
  • 5 aspectos (columnas) diferentes de nuestros proyectos; diagnóstico, objetivos, contenidos, metodologías e impactos.

PDF Indicadores de evaluación del Octoputest

PDF Explicación de como han sido elaborados y como aplicarlos

[:]