[:ct]GCE ideascapes – Implicaciones para el aula, Complementa la taula “Four Approaches to GCE”, Paisatge d\’idees per a l\’Educació de la Ciutadania Global (ECG), adaptada d\’Andreotti, V. (2011) Actionable postcolonial theory in education. New York: Palgrave MacMillan

Les cartografies socials son instruments educatius que no estan destinats a descriure o prescriure coses, sinó a ser un estímul per a diferents converses sobre interseccions de les quals generalment no se\’n parla. Aquest exercici de cartografia social presenta tres enfocaments de l\’Educació per la Ciutadania Global: suau | radical | d\’un altre tipus, i convida les educadores a reflexionar sobre la seva pràctica i els reptes que planteja l\’educació per  la justícia global en els seus contextos educatius. 

Quan interactueu amb aquesta cartografia penseu en:

  • Què és possible / esperat en el seu context de treball en relació a l\’ECG? Perquè?
  • Quin enfocament seria més difícil d\’incorporar? Per què?
  • Quin enfocament va ser el més comú en la teva pròpia educació? Quin enfocament sents que estàs més i menys preparat per incorporar?
  • Quins desafiaments globals afecten als estudiants?

També pots utilitzar aquesta taula com una eina per avaluar els enfocaments i les tasques que triïs per abordar un tema d\’ECG en particular, recordant sempre que els enfocaments suaus, radicals i d\’un altre tipus poden tenir diversos efectes en diferents contextos i també poden complementar-se entre sí en determinades circumstàncies.

Taula GCE Ideascapes en PDF

[:es]GCE ideascapes – Implicaciones para el aula, Complementa la tabla “Four Approaches to GCE”, Paisaje de ideas para la Educación de la Ciudadanía Global (ECG), adaptada de Andreotti, V. (2011) Actionable postcolonial theory in education. New York: Palgrave MacMillan

Las cartografías sociales son instrumentos educativos que no están destinados a describir o prescribir cosas, sino a ser un estímulo para diferentes conversaciones sobre intersecciones de las que generalmente no se habla. Este ejercicio de cartografía social presenta tres enfoques de la ECG: suave | radical | de otro tipo, e invita a los educadores a reflexionar sobre su práctica y sobre los desafíos de la educación para la justicia global en sus contextos educativos.

Al interactuar con esta cartografía social, piensa en:

  • ¿Qué es posible / esperado en tu contexto de trabajo en relación a la ECG? ¿Por qué?
  • ¿Qué enfoque sería más difícil de incorporar? ¿Por qué?
  • ¿Qué enfoque fue el más común en tu propia educación? ¿Con cual de estos enfoques te sientes más y menos preparado para trabajar?
  • ¿Qué desafíos globales afectan a los estudiantes?

También puedes utilizar esta tabla como una herramienta para evaluar los enfoques y las tareas que elijas para abordar un tema en particular  de la ECG, recordando que los enfoques suaves, radicales y de otro tipo pueden tener diferentes efectos en diferentes contextos y también pueden complementarse entre sí en determinadas circunstancias.

 Tabla GCE Ideascapes en PDF

[:]